Vedtægter for lokalforeninger i From Street to School

Vedtægter for lokalforeninger i From Street to School

1: Formål

Stk. 1: Jævnfør FROM STREET TO SCHOOL’s vedtægter under § 12 kan foreningen etablere lokalforening.

Stk. 2: Til opfølgning og til støtte af FROM STREET TO SCHOOL’s formål kan der oprettes lokalforeninger i såvel ind- som udland.

Stk. 3. Lokalforeningen arbejder på at virkeliggøre foreningens og lokalforeningens målsætninger og handleplaner.

2: Etablering af en lokalforening

Stk. 1. En lokalforening kan etableres af FROM STREET TO SCHOOL’s medlemmer.

Stk. 2. Etablering af en lokalforening godkendes på et hovedbestyrelsesmøde i From Street to School.

3: Lokalforeningens myndighed

Stk. 1. Lokalforeningens bestyrelse udarbejder og realiserer sin aktivitetsplan, rekrutterer og leder sine frivillige.

Stk. 2. Lokalforeningen etablerer et gensidigt samarbejde, og koordinere sine aktiviteter med andre lokalforeninger og hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Lokalforeningerne er underlagt de af foreningens bestemte vedtægter.

Stk. 4. Lokalforeningen kan etablere et samarbejde eller en partnerskabsaftale med interessenter. Samarbejdet eller partnerskabsaftalen skal godkendes af hovedbestyrelsen, hvis følgende forhold skulle være til sted:

1. Når samarbejdet eller partnerskabsaftalen medfører til udgifter.

2. Når det ikke understøtter kerneopgaven i FROM STREET TO SCHOOL.

3. Når det omfatter FROM STREET TO SCHOOL som helhed.

Stk. 5. Lokalforeningen skal løbende evaluere, og redegøre for sine aktiviteter overfor hovedbestyrelsen.

 4: Bestyrelse i lokalforeningen

Stk. 1. Lokalforeningens daglige arbejde ledes af en bestyrelse, der er medlemmer af FROM STREET TO SCHOOL. Bestyrelsen er lokalforeningens øverste myndighed og vælges ved generalforsamlingerne i lokalforeningen.

Stk. 2. Lokalbestyrelsens opgave er at virkeliggøre lokalforeningens og From Street to School’s formål.

Stk. 3. Medlemmer af lokalbestyrelsen og de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager intet vederlag for deres arbejde, men er alene berettigede til at modtage refusion af dokumenterede udgifter i henhold til de af bestyrelsen fastsatte regler.

Stk. 4. Bestyrelsen består som minimum af en formand, en næsteformand og øvrige antal medlemmer, som kan justeres efter lokale forhold på generalforsamlingerne.

Stk. 5. Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang, men afholder møder mindst 6 gange årligt og skriver referat af møderne.

Stk. 6. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Mister bestyrelsen medlemmer imellem 2 generalforsamlinger, optager valgte suppleanter deres pladser. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. En lokalbestyrelse kan rekruttere efter behov et antal af aktive frivillige.

5: Rettigheder og pligter

Stk. 1. Medlemmer af en lokalbestyrelse og de frivillige forpligter sig til at lære foreningens vedtægter, hjælpeprogram, arbejdsstruktur samt visioner og værdier.

Stk. 2. Frivillige i lokalforeningen underskriver en hensigtserklæring.

Stk. 3. Medlemmer af en lokalbestyrelse og de frivillige kan ekskluderes, hvis de efter gentagne gang fremviser fraværende adfærd. Eksklusionen skal ske på et bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Lokalbestyrelsen kan efter behov opnå det fulde overblik over foreningens økonomiske forhold og interne anliggende.

Stk. 5. Lokalbestyrelsen og de frivillige har ret til at engagere sig de aktiviteter, der giver mening og styrker deres sociale og faglige kompetencer.

Stk. 6. Frivillige bør hver især, i fælles interesse, give lokalbestyrelsen underretning om “ideer” og iagttagelser der er af betydning for lokalforeningen.

Stk. 7. Lokalbestyrelsens formand/kvinde og næstformand/kvinde har ansvaret for, at bestyrelsens medlemmer og frivillige indbetaler deres månedlig kontingent.

 6: Valg i lokalforeningen

Stk. 1. Efter afholdte generalforsamling i From Street to School skal lokalforeningerne afholde valg i en intern generalforsamling med sine frivillige i området.

Stk. 2. Dagorden til den ordinære generalforsamling for lokalforeningen:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Valg af formand.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Stk. 2. I år med lige årstal vælges formand og halvdelen bestyrelsen.

Stk. 3. I år med ulige årstal vælges næstformand og halvdelen bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Ændringer af vedtægter for lokalforening skal ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 6. Ved generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede mødet. Dirigenten indstilles af lokalbestyrelsen og står til ansvar over for denne.

Stk. 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et navngivet medlem, der deltager på generalforsamlingen.

Stk. 8. En organisation, der måtte være medlem af en lokalforening har én stemme ved generalforsamlingen.

 7: Økonomi

Stk. 1. FROM STREET TO SCHOOL’s økonomi er centraliseret i hovedbestyrelsen:

1. Lokalforeningen må ikke have en bankkonto.

2. Lokalforeningen tager ikke imod kontanter, medmindre andet er aftalt med foreningens formand, næstformand eller kassereren.

3. Lokalforeningen opfordrer medlemmer/donorer til at overføre medlemskontingenter, donationer, sponsorater mv. til foreningens bankkonto.

Stk. 2. Ved udendørs indsamling har lokalforeningen ansvaret for at få politigodkendelse inden indsamlingen.

Stk. 3. Lokalforeningen har fuldt ansvar for sine indsamlingsbøtter:

1. Indsamlingsbøtter må ikke anvendes på offentlige gader, vej, pladser mv.

2. Foreningen kan kun anvende indsamlingsbøtter indendørs, når det er aftalt med arrangøren.

3. Indsamling kan kun foregå i samtykke med lokalbestyrelsens ledelse og med foreningens godkendte indsamlingsbøtter

4. Indsamlingsbøtter kan installeres i relevante butikker/steder, hvis:

a. Ejeren af butik/sted tager fuldt ansvar for indsamlingsbøtten.

b. Ejeren af butik/sted oplyser navn, adresse, telefon nummer og e-mail adresse.

5. Indsamling i indsamlingsbøtter må finde sted:

a. Ved personlig henvendelse til dem, der er personligt bekendte til indsamlere.

6. Indsamlere udvælges og godkendes af lokalbestyrelsen:

a. Der registreres indsamleres navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse.

b. Indsamleren har fuldt ansvar for indsamlingsbøtten.

7. Indsamlingsbøtter åbnes i banken ved tilstedeværelsen af lokalbestyrelsens formand og minimum 2 andre bestyrelsesmedlemmer fra lokalforeningen. Åbning af indsamlingsbøtterne koordineres med kassereren i hovedbestyrelsen, og beløbet indsættes i foreningens bankkonto.

8: Vedtægterne og hjælpeprogrammet

Stk. 1. Vedtægtsændringer i lokalforeningen kan kun foretages på generalforsamlingen i lokalforeningen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne må ikke stride imod From Street to School’s vedtægter og principper.

Stk. 3. Foreningens og lokalforeningens vedtægter samt foreningens hjælpeprogram skal altid forefindes hos lokalbestyrelses medlemmer.

 9: Nedlæggelse/opløsning

Stk. 1. Beslutning om opløsning af lokalforeningen kan kun træffes på et møde hovedbestyrelsen.

Stk. 2. I tilfælde af lokalforeningens opløsning tilfalder lokalforeningens aktiver FROM STREET TO SCHOOL.