Vedtekter

Vedtekter for From Street to School – Norge
ORG-nr.: 817598072

§1. Navn:
Pkt.1. Foreningens navn er ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’. Foreningen er landsdekkende og har hjemsted i Vestby Kommune.
Pkt.2. Foreningen ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’ er en humanitær forening, som er uavhengig av politiske, økonomiske, etniske og religiøse særinteresser.
Pkt. 3. Foreningen ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’ er datterorganisasjon til hovedorganisasjonen FROM STREET TO SCHOOL i Danmark.
Pkt. 4. Foreningen er stiftet 13. september 2016.

§ 2. Foreningens formål er:
Pkt. 1. Foreningen ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’ har som formål å understøtte hovedorganisasjonens formål og kjerneaktiviteter angitt i § 2 Pkt. 2.
Pkt. 2. Å hjelpe gatebarn i Afghanistan, som av økonomiske årsaker ikke har mulighet for å gå på skole, til å gjennomføre grunnskolen.
Pkt. 3. Å samarbeide med afghanske og norske organisasjoner, som jobber med å forbedre forholdene for barn i Afghanistan.

§ 3. Bestyrelsen:
Pkt. 1. Foreningens daglige arbeid ledes av et styre, bestående av medlemmer i ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’. Styret er foreningens øverste myndighet i generalforsamlingene.
Pkt. 2. Styrets oppgave er å virkeliggjøre foreningsformålet og ivareta foreningens finansielle og administrative funksjoner.
Pkt. 3. Medlemmer av styret og utvalgte frivillige mottar ikke godtgjørelse , men har krav til å motta til gode av dokumenterte utgifter i henhold til styrets fastsatte regler.
Pkt. 4. Styret består av en styreleder, en økonomiansvarlig og tre medlemmer, som velges ut på den årlige generalforsamling.
Pkt. 5. Styret velger selv nestleder og sekretær.
Pkt. 6. Styret fastsetter selv sin arbeidsflyt, men avholder minst 4 møter årlig, hvor møtet dokumenteres med referat.
Pkt. 7. Styrets vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Mister styret medlemmer 2 generalforsamlinger, opptar valgte varaer deres plasser. Dersom styret tier, er styrelederens stemme avgjørende.

§ 4. Revisor:
Pkt. 1. Revisoren velges blant medlemmer på generalforsamlingen for en toårs periode..

§5. Medlemmer:
Pkt. 1. Alle som godkjenner foreningens formål og betaler årlig 240 kr. i medlemskontingent, godtas som medlem.
Pkt. 2. Organisasjoner og foreninger kan bli medlemmer jf. §5 Pkt. 1.

§ 6. Eksklusjon:
Pkt.1. Et medlem eller en organisasjon, som motarbeider foreningens formål, kan ekskluderes av styret.
Pkt. 2. Et medlem av styret trekker seg av styret, dersom medlemmet har tre gjentagende fravær i styremøter uten å informere styret.

§ 7. Generalforsamlingen:
Pkt. 1. Generalforsamlingen gis høyeste myndighet i foreningen.
Pkt. 2. Den ordinære generalforsamlingen avholdes årlig i 3. kvartal. Styret fastsetter dato, tid og dagsorden, og dette publiseres på hjemmesiden og via e-mail til medlemmene minst fire uker på forhånd.
Pkt. 3. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal være innsendt til styrelederen minst tre uker før generalforsamlingen.
Pkt. 4. Forslag til endring av vedtekter skal være i styrelederens hender minimum tre uker før generalforsamlingen.
Skt. 5. Endring i vedtekter trer i kraft etter godkjennelse fra hovedorganisasjonens hovedstyre i Danmark.

§ 8. Arbeidsflyten på den ordinære generalforsamling:
Pkt. 1. Dagorden til den ordinære generalforsamling:
1. Valg av dirigent.
2. Styrets rapport for det forrige år.
3. Revidert regnskap for det forrige år legges fram for godkjenning.
4. Medlemskontingenter og sponsor-inntekter for neste kalenderår fastsettes.
5. Valg av styreleder.
6. Valg av økonomiansvarlig.
7. Valg av styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
8. Valg av revisor.
9.Innkommende forslag.
10. Eventuelt.
Pkt. 2. I år med like årstall skal det velges styreleder, en styremedlem og en revisor.
Pkt. 3. I år med ulike årstall velges økonomiansvarlig, og 2 styremedlemmer.
Pkt. 4. Styremedlemmer velges for en toårs periode. Gjenvalg kan finne sted.
Pkt. 5. Endringer av vedtekter skal skje med 2/3 flertall av de gitte stemmer.
Pkt. 6. Ved generalforsamlingen velges en dirigent til å lede møtet. Dirigenten blir satt inn av styret og står til ansvar over for møtet.
Pkt. 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt til et navngitt medlem, som deltager på generalforsamlingen.
Pkt. 8. En organisasjon, som er medlem av ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’ har én stemme ved generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Pkt. 1. En ekstraordinær generalforsamling skal av foreningens styre innkalles på foreningens hjemmeside og via e-mail til medlemmene med minst 4 ukers varsel, når minst 2/3 av foreningens medlemmer skriftlig anmoder styret om dette i bestemt formål.
Pkt. 2. Styret kan til enhver tid innkalle til en ekstraordinær generalforsamling med minst 14 dages varsel.

§ 10. Fortrinnsrett og ansvar
Pkt. 1. Foreningen tegnes av styreleder.
Pkt. 2. Foreningens bankkonto disponeres av økonomiansvarlige og styrelederen uavhengig av hverandre. Regninger betales av økonomiansvarlige og skal være godkjent av styrelederen eller styret innen betaling.
Pkt. 3. ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’ er kun ansvarlig for sine forpliktelser med tilhørende formue til enhver tid. Medlemmer av foreningen, sponsorer eller styremedlemmer har ikke personlig ansvar.

§ 11. Økonomi:
Pkt. 1. Foreningens formue finansierer hovedorganisasjonens kjerneaktiviteter i Afghanistan.
Pkt. 2. Foreningens formue kan brukes til finansiering av administrative utgifter og støtteaktiviteter i Norge.
Pkt. 3. Foreningen formue finansierer utelukkende støtten til gatebarn og andre humanitære prosjekter gjennom hovedorganisasjonens bankkonto.

§ 12. Regnskap:
Pkt. 1. Styret skal hvert år avlegge regnskap over foreningens formue, dens inntekter og utgifter.
Pkt. 2. Foreningens regnskapsår er 1. september – 31. august.
Pkt. 3. Foreningens regnskap skal legges frem revidert for styret og underskrives av denne, før avholdelse av den ordinære generalforsamlingen.
Pkt. 4. Revisjon av foreningens regnskap skal foretas av generalforsamlingens utvalgte revisor.
Pkt. 5. Foreningens regnskap skal godkjennes av hovedorganisasjonen i Danmark innen generalforsamlingen.

§ 13. Lokalt arbeid:
Pkt. 1. Til oppfølgning og til støtte av foreningens formål kan det opprettes lokalforeninger i Norge. Etableringen av en lokalforening skjer i samarbeid med hovedstyret i Norge.
Pkt. 2. En lokalforening kan etableres, når et antall personer ønsker det. Ved etablering av en lokalforening, skal lokalforeningens deltagere være medlemmer av ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’, og denne skal referere til styret om lokalforeningens aktiviteter og tiltak.

Pkt. 3. Lokalforeningen kan nedsette bestyrelse eller vedtekter, men er underlagt av foreningens bestemte vedtekter.
Pkt. 4. Lokalforeningen arbeider for å engasjere så mange mennesker som mulig i foreningens arbeid.
§ 14. Oppløsning af foreningen:
Pkt. 1. Beslutning om oppløsning av foreningen kan kun treffes på generalforsamlingen med 3/4 majoritet av de angitte stemmer.
Pkt. 2. I tilfelle av foreningens oppløsning gis foreningens formue og øvrige eiendeler til hovedorganisasjonen FROM STREET TO SCHOOL i Danmark.
§ 14. Foreningens midler:
Pkt. 1. Foreningens midler skal være plassert i et pengeinstitutt.

Vedtektene er anerkjent og vedtatt på foreningen ’FROM STREET TO SCHOOL – NORGE’s stiftende generalforsamling den 13. august 2016.